Toekomst van de DELTA Metropool

Ook voor toekomstige generaties dient er uitzicht te zijn op welvaart en welzijn. Het is dan ook goed ons te realiseren dat er in ons land meer kansen liggen dan voor mogelijk gehouden. Zeker als men duurzaamheid van productie en consumptie voorop stelt, met als leidraad het in onderlinge samenhang ontwikkelen en implementeren van methoden en oplossingen, die niet alleen de beschikbare ruimte optimaal benutten, maar tegelijkertijd de economie versterken en het (leef)milieu verbeteren.
Dit is nu precies waarin de grootste meerwaarde ligt van de verdere ontwikkeling van de Rijn-Maas-Schelde Delta (NL) of Schelde-Maas-Rijn Delta (B).

“Door haar ligging, huidige industrie en innovatiekracht herbergt de delta van de Schelde, de Maas en de Rijn alle potentie om uit te groeien tot een topgebied in Europa op het vlak van logistiek en de bio-based economy.
Deze overschakeling van petro-chemie naar agro-chemie vergt veel investeringen, innovatiekracht en samenwerking.
Vele regio’s zijn geroepen om topgebied te worden, maar slechts enkele regio’s in Europa zullen daadwerkelijk voortrekker worden in innovatie. Focus op aanwezige kennis en kracht is essentieel.”

Judith Merkies
Lid Europees Parlement
Lid Europees Forum voor Renewable Energy Sources


Delta Metropool
Geografisch vallen binnen de Rijn-Maas-Schelde Delta twee gekoppelde dichtbevolkte hoefijzers - die tezamen een S vormen - met daarbinnen 2 waardevolle natuurgebieden te onderscheiden. Twee natuurgebieden met ieder zeer specifieke kenmerken:
1) Het GROENE HART binnen een hoefijzer van steden in Utrecht, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland
2) De ZUID-WEST DELTA binnen een hoefijzer van steden in Zuid-Holland, West-Brabant, Zeeland, Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.De verdere ontwikkeling van de Rijn-Maas-Schelde Delta zal gericht moeten zijn op economische vitaliteit, ecologische veerkracht, klimaatbestendigheid en veiligheid. Dat kan door toepassing van het principe Bouwen met de Natuur, waarmee tegelijkertijd een nieuwe fase in de Nederlandse Waterbouw is ingegaan.
Het gaat hierbij om Integrale Duurzame Multifunctionele Kust- & Delta-ontwikkelingen langs de Hollandse, Zeeuwse, Belgische en zelfs West-Brabantse kust, waarbij meer dan voorheen gebruik wordt gemaakt van in de natuur aanwezige organische & anorganische materialen en de krachten/interacties die daarop werkzaam zijn. En dit in samenhang met de in het gebied aanwezige unieke kennis en mogelijkheden van de Bio-based Economy.

“De fotosynthese vormt de basis van het leven op aarde. Planten zetten water en CO2 onder invloed van zonlicht om tot complexe verbindingen. Hierbij wordt de energie vastgelegd.
Bij verbranding vindt het omgekeerde proces plaats. Water, CO2 en energie komen vrij. Nu gebruiken we daar fossiele brandstoffen voor en de ontwikkeling om dat proces te optimaliseren kostte zo’n 150 jaar.
Hier en nu hebben wij de kans om datzelfde te doen voor de groene chemie, alleen dan in minder dan 10 jaar.”

Wim Soetaert
Hoogleraar Universiteit van Gent


Door te streven naar een kralensnoer van elkaar versterkende activiteiten gekoppeld aan streekgebonden producten & diensten en de ontwikkeling van exportmogelijkheden, kunnen de economische vitaliteit en ecologische veerkracht tegelijk een impuls krijgen.Kwaliteit en competenties Zuid-Westelijke Delta

Ecologie
Binnen het stedelijke hoefijzer bevinden zich unieke milieu-, natuur- en landschapswaarden. Deze waarden kunnen nog versterkt worden door het estuarine karakter te vergroten, gericht op aquatische en terrestrische biodiversiteit (in en om Haringvliet West, Grevelingen–Krammer, Zoommeer–Binnenschelde en de reeds bestaande Westerschelde).

Bio-Based Economy I
op basis van biotechnologie uitgaande van biomassa & biomassa-reststoffen (gesitueerd in het stedelijke hoefijzer)
GRONDSTOFFEN - Biomassa, w.o. algen en plantaardige materialen, organische reststoffen, hout, cellulose, suikers, tarwe, rijst, lupine, mest, RWZI-slib, GFT-afval.
PRODUCTEN - Methanol, ethanol, melkzuur & derivaten, biobrandstoffen, bioplastics, fine chemicals, farmaceutica, cosmetica, vezelstructuur eiwitten, omega-3-verzuren, voedsel additives.
INDUSTRIE - Delft Biotechnologie, Neste Oil, Cargill, Sabic, Cosun / SuikerUnie, CSM, Dow Chemical, Meatless e.a.
INDUSTRIECOMPLEXEN - Europoort/Maasvlakte – Moerdijk – Dinteloord – Bergen op Zoom – Breda – Vlissingen/Sloegebied - Terneuzen – Sluiskil – Sas van Gent – Gent – Antwerpen.
KENNISINSTITUTEN - Universitaire, middelbare en hoger (beroeps) onderwijsinstellingen.

Bio-Based Economy II
op basis van aquatische en terrestrische biologische productie van voedingsmiddelen (gesitueerd binnen het stedelijke hoefijzer in de Zuid-Westelijke Delta)
'GRONDSTOFFEN' - Micro-algen, macro-algen, schimmels en gisten, wieren, zeekraal, lamsoor, zeekool, wormen, zagers, schelpdieren w.o. mosselen, kokkels, tapijtschepen, oesters, garnalen, krabben en kreeften, tarbot, zeetong.
PRODUCTIE - Inschakeling duurzame visserij, aquacultuur, zilte landbouw.

Zoetwatervoorraad/borging
Ten behoeve van drinkwatervoorziening, industriewater, agrarisch water, borgen van grondwaterpeilen (Biesbosch, Hollands Diep, Haringvliet en Brielse Meer).

Veiligheid & Klimaatbestendigheid

Energie

Infrastructuur

Toerisme & Recreatie (vrijetijdseconomie; ZeeCultuurParken)Internationaal Kennis en Expertise Centrum voor
duurzame kustzone- en delta-ontwikkeling

Samenwerking 5 O’s:
Overheid
Onderzoek
Onderwijs
Ondernemers
Omgeving


Visie en kansen
Bekijk in de presentatie (PDF-document ca. 30 MB) de visie van Ronald Waterman op de nabije toekomst van de Zuid-Westelijke Delta.