November 2008

Versterking Delflandse kust begonnen
Sinds begin november 2008 wordt zo’n 12,5 miljoen kuub zand vanaf de zeebodem richting de kust verplaatst. Eindbestemming van de baggerschepen: de kustlijn tussen Kijkduin en Hoek van Holland.
De werkzaamheden moeten er uiteindelijk toe leiden dat de kust ter plaatse - een van de zwakke schakels in de Nederlandse kustlijn - wordt versterkt. Een extra duinenrij moet de smalste stukken duin verstevigen. Het strand wordt op sommige plekken 200 meter breder. De bekende Delflandse Hoofden (golfbrekers) verdwijnen grotendeels onder het zand.September 2008

Aanleg Maasvlakte II begonnen
Na jaren van praten, besluitvorming en procedures is begin september 2008 in de Rotterdamse haven de aanleg van Maasvlakte II begonnen. Burgemeester Ivo Opstelten zette vanaf de huidige Maasvlakte het opspuiten van het zand in zee in werking. Dit moet op den duur een 14 kilometer lange, 'banaanvormige' dijk gaan vormen. In 2010 is het opspuiten van die dijk af. Het nieuwe industriegebied wordt 2000 hectare groot en het meest duurzame havengebied ter wereld. Volgens de planning gaat in 2013 de eerste container over de kades.'Dijken en duinen moeten snel hoger, breder en steviger'
Uiterlijk 2013 moet een plan op tafel liggen om de Nederlandse dijken drastisch te versterken. Die aanbeveling doet de Deltacommissie in haar advies "Samen werken met Water", dat op 3 september 2008 is aangeboden aan premier Balkenende en staatssecretaris Huizinga (Waterstaat).Deskundige Ronald Waterman wordt door de Commissie Veerman na 25 jaar eindelijk 'omarmd' en krijgt erkenning voor zijn visie en voorstellen. Dit betreft de zeewaartse kustverbreding met duinen en stranden volgens het principe van Bouwen met de Natuur®. Het plan Waterman is één van de scenario’s die de Deltacommissie wil uitwerken. Dat is betaalbaar, verrijkt de natuur en vergroot de veiligheid.

Nationaal Fileforum: ANWB staat alleen
Files? Die zijn volgens ANWB-directeur Van Woerkom, een van de sprekers op het Fileforum in mei 2008, toch niet op te lossen. De verkeerschaos is een voldongen feit. Opvallend genoeg was hij de enige die zo pessimistisch de toekomst inkeek. Met Ronald Waterman zagen de andere sprekers de toekomst juist optimistisch in. Nederland kan best genezen van het bijna dagelijkse verkeersinfarct, mits de basiscapaciteit en de structuur van het Nederlandse hoofdwegennet op orde wordt gebracht, naast inzet op alle vervoersmodaliteiten volgens een én-én-én-én-beleid.
(TyreZone 11 - Herfst 2008)1.200 km rijbaan erbij en rijden maar!
'Nederland wordt vol geasfalteerd', horen we vaak genoeg roepen. Vooral als er plannen op tafel komen om meer rijkswegen en provinciale wegen te verbreden en enkele ontbrekende tracés aan te leggen. Het is het stokpaardje van groepen als Milieudefensie en andere tegenstanders van extra asfalt. Deskundige Ronald Waterman besloot de feiten eens te checken en kwam met stuitende cijfers waaruit het tegendeel blijkt.
(AutoWeek nr. 31- juli/aug. 2008)Er kan nog best wat asfalt bij in Nederland
Het is een fabel dat Nederland vol wordt geasfalteerd. Verkeersdeskundige Ronald Waterman heeft harde cijfers om dat te onderbouwen. 'Stop met leuteren en verbreed die rijkswegen daar waar knelpunten zijn.'
(Ondernemen! nr. 10 - november 2008)Het kan zo niet langer
"In onze omgeving moet teveel verkeer over wegen met een ontoereikende basiscapaciteit. In deze economisch zo belangrijke regio dreigt een verkeersinfarct. De komende jaren wordt meer en meer gevraagd van dit gebied. Met de komst van de tweede Maasvlakte neemt de druk op onze 'delta' verder toe."Ziedaar de aanleiding voor een breed collectief van gemeentebesturen, belangenorganisaties en andere partijen om op 21 november 2007 hun handtekening te zetten onder een convenant, waarin een dringend beroep wordt gedaan op het Kabinet om snel een besluit te nemen over de verlenging van de A4 tussen het Beneluxplein (A 15) en Klaaswaal (A29). 'De A4-Zuid moet er zo snel mogelijk komen. Elk jaar wachten betekent minder omzet, minder werkgelegenheid, minder vrijetijdseconomie, meer omrijden, meer verspilling van brandstof en meer luchtvervuiling.
In de brochure staat een
samenvatting van de afspraken uit het convenant. Maar ook vindt u hier de argumenten en de emoties van mensen die dagelijks met de verkeersproblematiek geconfronteerd worden: werkgevers, werknemers en politici.

Verkeerscongestie gevaar voor ons land
Met de oppervlakkige discussies elke avond op TV worden geen problemen opgelost. Niet alleen Ronald Waterman heeft er een hekel aan, maar ook de redactie van Truck Life, onafhankelijk tijdschrift voor transport. Zij vroegen de man die weet waarover hij het heeft om een antwoord op de toenemende verkeerscongestie, die naast het logistieke proces in ons land ook de concurrentiepositie van de transportsector ernstig in gevaar brengt.Lees zijn bijdrage (PDF)


Juni 2008

Principe ‘Bouwen met de Natuur’ breed omarmd
Bedrijfsleven, overheid en tal van maatschappelijke organisaties tonen grote belangstelling voor de benadering van Ronald Waterman, zoals beschreven in zijn rapporten en studies over duurzame ontwikkeling van kusten en rivierdelta’s.

Nederlandse opening van het Jaar van de Planeet Aarde
Een eerste exemplaar van het boek ‘Bouwen met de Natuur’ werd op 3 juni 2008 officieel overhandigd aan het kabinet tijdens een minisymposium ter gelegenheid van de Nederlandse opening van het Jaar van de Planeet Aarde. De bijeenkomst vond plaats op initiatief van het Nationaal Comité Nederland van het International Year of Planet Earth (IYPE) in samenwerking met Deltares en het Netherlands Water Partnership.

Symposium ‘Ruimte voor de Kust, Levende Kusten’
Op 12 juni 2008 stond ‘Bouwen met de Natuur’ centraal tijdens een symposium ‘Ruimte voor de Kust, Levende Kusten’ van de Vereniging voor Waterstaat en Landinrichting.

Symposium ‘Building with Nature’ – EXPO Zaragoza
Tijdens de Nederlandse Dag op de EXPO Zaragoza op 25 juni 2008 traden Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Alexander en Ronald Waterman op als key-note speakers op het Symposium ‘Building with Nature’ in het Water Tribune Pavilion. Daar nam de Kroonprins een exemplaar van het boek ‘Bouwen met de Natuur’ in ontvangst.

2nd World Scientific Congress: Challenges in Botanical Research and Climate Control – Delft
Op 1 juli 2008 presenteerde Ronald Waterman als onderdeel van Sustainable Development via Building with Nature® een visie op coastal zone development met inzet van nieuwe ecologische concepten – de Nederlandse benadering inzake klimaatverandering.

Provinciale onderscheiding: de Gouden Lis
Ronald Waterman heeft op 27 juni 2008 de Gouden Lis, de hoogste onderscheiding van de provincie Zuid-Holland, gekregen. Hij ontving de Gouden Lis met oorkonde uit handen van de Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, Jan Franssen. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten hem de onderscheiding toe te kennen vanwege zijn vele maatschappelijke en wetenschappelijke verdiensten. 'Waterman is een ambassadeur van Nederlandse ontwikkelingen en trends, die als gevolg van zijn inzet vaak in het buitenland worden overgenomen. Zo draagt hij wezenlijk bij aan de positie van Nederland in de wereldeconomie.'
De Gouden Lis is de hoogste provinciale onderscheiding van Zuid-Holland, ingesteld in 1952 en bedoeld voor personen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de provincie. Sinds 1952 is de Gouden Lis aan 30 personen uitgereikt, inclusief de onderscheiding voor ir. Waterman.

Thorbeckepenning voor Ronald Waterman
Op 7 juni 2008 viel Ronald Waterman de eer toe de Thorbeckepenning uitgereikt te krijgen door VVD-voorzitter Ivo Opstelten. Dat gebeurde tijdens de viering van een bestuurlijk uniek jubileum in Nederland: dertig jaar lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Waterman ontving de penning vanwege zijn energieke inzet binnen de fractie van de VVD en daarnaast op vele andere terreinen binnen en buiten de VVD, in binnen- en buitenland. Opstelten kenschetste hem als een unieke, praktisch denkende wetenschapper op het gebied van bouwen met de natuur, die oplossingen bedenkt waarbij milieu, veiligheid, mobiliteit en economie hand in hand gaan. ‘Nederland kan trots op jou zijn.’